PR 3 Ds 288.2020

Legnica, dnia 31 grudnia 2020 r.

Komunikat dla pokrzywdzonych w śledztwie Prokuratury Rejonowej w Legnicy o sygn. PR 3 Ds 288.2020

Postanowieniem z dnia 29 grudnia 2020 r.  Prokuratura Rejonowa w Legnicy umorzyła śledztwo o sygnaturze akt PR 3 Ds 288.2020 prowadzone w sprawie doprowadzenia w okresie od 30 września 2017 r. do 1 marca 2018 r. w Legnicy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w nieustalonej kwocie wielu osób, wprowadzając w błąd te osoby i zatajając informację, że uczelnia - pomimo nałożonego decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 kwietnia 2016 r. obowiązku likwidacji - nadal prowadziła przyjęcie na studia, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

Pokrzywdzonych w niniejszej sprawie informuje się, że na powyższe postanowienie służy zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia (art. 22 § 2k.p.k. i art. 465 § 2 k.p.k.). Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 i 460 k.p.k.). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie.

Prokurator Rejonowy - Radosław Wrębiak