PR 3 Ds 287.2017

Sąd Odwoławczy uwzględnił apelację prokuratora i podwyższył karę nietrzeźwemu sprawcy spowodowania wypadku w kopalni do 4 lat pozbawienia wolności

Prokuratura Rejonowa w Głogowie skierowała  w dniu 28 grudnia 2017 roku do Sądu Rejonowego w Głogowie akt oskarżenia przeciwko Piotrowi P. o dwa przestępstwa:

I. o spowodowanie w dniu 28 kwietnia 2017 roku na terenie szybu górniczego Św. Jakuba należącego do Zakładów Górniczych Polkowice-Sieroszowice w stanie nietrzeźwości wypadku polegającego na umyślnym naruszeniu zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się ładowarką kołowo-przegubową w sposób niedozwolony, z nadmierną prędkością oraz uderzeniu ładowarką w ocios chodnika i dociśnięciu łyżką ładowarki stopy stojącego tam pracownika, powodując u wymienionego pokrzywdzonego ciężkie kalectwo, tj. o czyn z art. 177 § 2 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k.

II. o kierowanie w dniu 28 kwietnia 2017 roku na terenie szybu górniczego Św. Jakuba ładowarką kołowo-przegubową w stanie nietrzeźwości, tj. o czyn z art. 178 a § 1 k.k.

Wyrokiem z dnia 24 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Głogowie w II Wydziale Karnym sygn. II K 1635/17 uznał oskarżonego Piotra P. za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i wymierzył mu za te czyny kary:

- za czyn I karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności,

- za czyn II karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Jako karę łączną Sąd I instancji wymierzył temu oskarżonemu 2 lata pozbawienia wolności. Ponadto Sąd orzekł wobec Piotra P. łącznie środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na 8 lat (za pierwszy czyn Sąd orzekł ten zakaz na 6 lat, a za drugi czyn na 3 lata) oraz tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na rzecz pokrzywdzonego kwotę 15.000,00 złotych i tytułem naprawienia w części wyrządzonej mu szkody kwotę 5.000,00 złotych, a ponadto orzekł od oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 5.000,00 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Z wyrokiem tym nie zgodził się prokurator, który skierował apelację od kary i środków karnych na niekorzyść oskarżonego zarzucając temu wyrokowi miedzy innymi rażącą niewspółmierność kary i wnosząc o zmianę wyroku przez wymierzenie Piotrowi P. za czyn I kary 5 lat pozbawienia wolności i kary łącznej w wymiarze 5 lat pozbawienia wolności oraz orzeczenie za czyn I środka karnego dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym i orzeczenia łącznie tego środka karnego dożywotnio. Pozostałe strony także zaskarżyły ten wyrok.

Po rozpoznaniu apelacji prokuratora, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i obrońcy oskarżonego w dniu 25 października 2018 roku Sąd Okręgowy w Legnicy w IV Wydziale Karnym-Odwoławczym wydał wyrok, w którym uwzględnił apelację prokuratora w zakresie kary zasadniczej pozbawienia wolności i podwyższył temu oskarżonemu do 4 lat pozbawienia karę za czyn I oraz wymierzył karę łączną w wymiarze 4 lata pozbawienia wolności. W pozostałym zakresie Sąd Odwoławczy utrzymał wyrok Sądu I instancji w mocy.

Wyrok skazujący Piotra P. jest prawomocny.

 

Lidia Tkaczyszyn - rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy