PR 1 Ds 73.2018

Prokuratorskie zarzuty wobec kolejnych osób w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy wykorzystaniu dotacji z budżetu Państwa podczas realizacji inwestycji w Gminie Niechlów

W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu z dnia 22 listopada 2018 roku o przedstawieniu zarzutów i tymczasowym aresztowaniu Wójta Gminy Niechlów Beaty P. oraz kierownika Referatu  Inwestycyjno-Technicznego Urzędu Gminy w Niechlowie Marcina J. w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Rejonową w Głogowie, a prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu Wydział do Walki z Korupcją, informuję, że w toku niniejszego śledztwa prokurator przedstawił zarzuty popełnienia przestępstw kolejnym siedmiu osobom, wobec których zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego lub dozoru Policji. Obecnie w tym śledztwie podejrzanych jest 9 osób, a wśród nich: zastępca Skarbnika Gminy Niechlów, przedsiębiorcy, którzy mieli wykonać prace remontowo-adaptacyjne  budynków w Lipowcu i Sicinach oraz dostarczyć wyposażenie do tych obiektów, kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego.

Prokurator przedstawił:

- Teresie B. pełniącej funkcję zastępcy Skarbnika Gminy Niechlów zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z niezasadnym zatwierdzeniem do wypłaty środków budżetowych Gminy Niechlów za dostawę wyposażenia do remontowanych budynków oraz zatwierdzeniem do wypłaty kwot za całkowite wykonanie prac adaptacyjnych, tj. czynu z art. 231 § 1 i § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

- przedsiębiorcom: Małgorzacie W., Rafałowi W., Andrzejowi B. i Zbigniewowi M. zarzuty popełnienia przestępstwa oszustwa przez wprowadzenie w błąd przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu co do prawidłowości wydatkowania dotacji celowej z budżetu Państwa i doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci kwot przekazanych im niezasadnie za prace budowlane oraz dostawę wyposażenia, a także poświadczenie nieprawdy w dokumentach, tj. czynów z art. 286 § 1 k.k. oraz art. 271 § 1 i § 3 k.k. i innych,

- kierownikowi budowy Michałowi I. zarzut poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w prowadzonym dzienniku budowy na okoliczność zrealizowania prac, tj. czynu z art. 271 § i § 3 k.k.,

- pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji przedmiotowej inwestycji Beacie B. zarzuty poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w protokołach końcowego odbioru prac oraz dziennikach budowy, tj. czynu z art. 271 § 1 i 3 k.k., pomocnictwa do uzyskania przez Beatę P. - Wójta Gminy Niechlów dotacji z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na podstawie nierzetelnego oświadczenia i innych.

W odniesieniu do wielu z tych czynów prokurator zarzuca tym osobom działanie wspólnie i w porozumieniu z podejrzanymi Beatą P. i Marcinem J.

W związku z nieprzedłużeniem przez Sąd okresu tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych Beaty P. i Marcina J., którzy opuścili areszt śledczy, w dniu 21 stycznia 2019 roku wobec podejrzanej Beaty P. prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci: zawieszenia na okres trwania niniejszego postępowania karnego w czynnościach służbowych związanych z pełnieniem funkcji Wójta Gminy Niechlów oraz poręczenia majątkowego w kwocie 50.000,00 złotych, a wobec podejrzanego Marcina J. środki zapobiegawcze w postaci: zawieszenia na okres trwania niniejszego postępowania karnego w czynnościach służbowych związanych z pełnieniem funkcji kierownika Referatu Inwestycyjno-Technicznego Urzędu Gminy Niechlów i pracownika samorządowego w Urzędzie Gminy Niechlów, dozoru Policji oraz poręczenia majątkowego w kwocie 50.000,00 złotych .

Śledztwo jest w toku.

Lidia Tkaczyszyn - rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy