PO II Ds.16.2019

Prokurator oskarżył byłego wójta o niedopełnienie obowiązków i  działanie na szkodę gminy

Prokuratura Okręgowa w Legnicy w II Wydziale do Spraw Przestępczości Gospodarczej zakończyła śledztwo i skierowała do Sądu Rejonowego w Złotoryi akt oskarżenia przeciwko Tadeuszowi Sz. o przestępstwo  niedopełnienia obowiązków  przy pełnieniu funkcji Wójta Gminy Zagrodno przez zaniechanie podjęcia czynności mających na celu wyegzekwowanie należnej tej  Gminie od jej dłużnika kwoty ponad  700.000 złotych stanowiącej mienie znacznej wartości tj. o czyn z art. 231§1 k.k. w zw. z art.12§1 k.k.

Do zdarzenia doszło w okresie od czerwca 2016 roku do listopada 2018 roku.    Tadeusz Sz.  w latach 2014 do 2018 pełnił  funkcję Wójta  Gminy Zagrodno położonej w Powiecie Złotoryjskim i w związku z pełnioną funkcją  na podstawie przepisów Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zobowiązany był do zajmowania się sprawami majątkowymi Gminy Zagrodno. Jak ustalono w toku śledztwa, oskarżony  działając z zamiarem nieegzekwowania od dłużnika zobowiązań finansowych w wyżej przytoczonej kwocie, należnych Gminie Zagrodno na podstawie nakazu zapłaty Sądu Okręgowego  w Legnicy  V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  z dnia 28 kwietnia 2016 roku , zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, zaniechał poinformowania działu księgowości  Urzędu wymienionej Gminy o orzeczeniu Sądu  oraz zaniechał podjęcia decyzji w przedmiocie skierowania do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji wobec dłużnika. W ten sposób Tadeusz Sz. nie dopełniając swoich obowiązków jako funkcjonariusz publiczny , działał na szkodę Gminy Zagrodno jako jednostki samorządu terytorialnego, a więc na szkodę interesu publicznego.

Dłużnik Gminy Zagrodno, od którego oskarżony zaniechał egzekwowania należności,  to były pracownik Urzędu tej Gminy, który będąc zatrudniony w tym Urzędzie podczas realizacji inwestycji budowy wodociągowej  sieci przesyłowej  ze stacji uzdatniania wody położonej  na terenie tej Gminy do miejscowości i na zbiorniki w Gminie, podrobił decyzje Starosty Złotoryjskiego  z roku  2011 i 2012  w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla Gminy w celu realizacji wymienionej inwestycji,  za co został prawomocnie skazany  przez Sąd Rejonowy w Złotoryi w 2013 roku. Inwestycja ta została zrealizowana.

Chcąc uniknąć konsekwencji związanych z procedowaniem w oparciu o podrobione dokumenty,  Gmina Zagrodno odstąpiła od zawartej uprzednio umowy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego o udzielenie wsparcia finansowego przeznaczonego na niniejsza inwestycję, w związku z czym Gmina ta utraciła pomoc finansową ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Rolnego  na kwotę 394.822,35 złotych   oraz poniesione opłaty bankowe  w ramach zaciągniętej przez Gminę pożyczki z  budżetu Państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego  wyprzedzającej finansowanie w ramach PROW 2007-2013  tj. łącznie   kwotę 426.839,43 złotych. Ponadto w związku  ze zrealizowaniem inwestycji bez pozwolenia na budowę, Gmina Zagrodno  zobowiązana została postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotoryi z 2015 roku do zapłacenia opłaty legalizacyjnej dla tego obiektu wodociągowej sieci przesyłowej w kwocie 300.000,00 złotych, której to opłaty dokonała. Po uiszczeniu tej opłaty projekt budowlany na  w/w inwestycję został zatwierdzony.

 Łącznie więc Gmina Zagrodno w związku z realizacją inwestycji na podstawie podrobionych dokumentów poniosła szkodę w  kwocie 726.839,43  złotych, którą wymieniono wyżej, a która stanowiła koszty związane z budową i legalizacją tej inwestycji poniesione w latach 2012 do 2015.

Zapłaty takiej kwoty żądała w pozwie od dłużnika Gmina Zagrodno i w takiej kwocie na rzecz tej Gminy Sąd ją zasądził.

Od czasu wydania wyroku sądowego oskarżony nie podjął czynności zmierzających do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w celu wyegzekwowania zasądzonej kwoty od dłużnika, a zatem nie dopełnił  obowiązków wójta i tym samym działał na szkodę Gminy Zagrodno.

Czynności egzekucyjne wobec dłużnika podjęte zostały dopiero  przez urzędników wymienionej Gminy w roku 2019.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Tadeusz Sz. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.

Przestępstwo zarzucane oskarżonemu zagrożone jest kara pozbawienia wolności do lat 3.

Lidia Tkaczyszyn-rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy