PO II Ds 23.2018

Zarzuty i środki zapobiegawcze wobec podejrzanych w śledztwie prowadzonym  w sprawie spalania odpadów w spółce w Legnicy

Prokuratura Okręgowa w Legnicy przejęła od Prokuratury Rejonowej w Legnicy i prowadzi śledztwo o przestępstwa przeciwko środowisku związane z funkcjonowaniem w Legnicy na ulicy Dobrzejowskiej spółki zajmującej się zbieraniem, magazynowaniem i przetwarzaniem odpadów, a polegające na przetwarzaniu wbrew przepisom odpadów w warunkach zagrażających życiu lub zdrowiu człowieka, tj. czynu z art. 183 § 1 k.k. oraz zanieczyszczaniu substancją trującą powietrza w wyniku spalania odpadów, w ilościach mogących zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka oraz spowodować istotne obniżenie jakości powietrza, tj. o czyny z art. 182 § 1 k.k.

Jak ustalono w toku śledztwa, prezes zarządu wymienionej spółki Ewa G. będąca równocześnie jej większościowym udziałowcem oraz mąż wymienionej Tomasz G. będący pełnomocnikiem tej spółki i także jej udziałowcem, przetwarzali i składowali odpady komunalne, odpady inne niż niebezpieczne oraz odpady niebezpieczne, a w tym powstałe w wyniku zaistniałego w dniu 18 maja 2017 roku pożaru, wbrew decyzjom administracyjnym oraz przepisom Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach i innym przepisom powszechnie obowiązującym, w warunkach, w których nie uzyskano zezwolenia na zbieranie określonych odpadów komunalnych i nie stworzono warunków technologicznych dla prawidłowego spalania odpadów. W spółce tej magazynowano odpady o właściwościach palnych na pryzmach, bezpośrednio na gruncie, bez uwzględnienia zagrożenia pożarowego oraz bez zaopatrzenia w wodę na wypadek pożaru. Gromadzono odpady w sposób nieselektywny, co spowodowało obniżenie jakości gleby oraz wód powierzchniowych i mogło spowodować istotne obniżenie jakości gleby oraz powietrza i wód podziemnych, a także zagrożenie zdrowia ludzi na skutek przenikania do gleby odcieków z odpadów, rozlania lub zmieszania z glebą odpadów niebezpiecznych, a także uwolnienia rozpuszczalnych w wodzie związków metali ciężkich, dioksyn i innych toksycznych substancji z odpadów popożarowych. Ponadto wielokrotnie termicznie przetwarzano w tym przedsiębiorstwie odpady poza przeznaczonymi do tego celu instalacjami, co w konsekwencji doprowadziło do istnienia na tym terenie zarzewi ognia we wnętrzu hałdy i powstania w nocy z 17/18 maja 2017 roku pożaru zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w znacznych rozmiarach, obejmującego powierzchnię 0,4 ha. Skutkiem tego pożaru do atmosfery, gleby i wody uwolniono chmurę pyłu oraz substancje trujące, mogące zagrozić życiu i zdrowiu człowieka oraz spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach oraz spowodować istotne obniżenie jakości powietrza, powierzchni ziemi i wód powierzchniowych. Taki sposób prowadzenia składowiska odpadów w Legnicy miał miejsce w latach 2017-2018.

W związku z powyższymi ustaleniami dowodowymi, w dniu 7 marca 2019 roku prokurator przedstawił Ewie G. oraz Tomaszowi G. zarzuty popełnienia wspólnie i w porozumieniu przestępstwa nieodpowiedniego postępowania z odpadami, zanieczyszczenia środowiska w znacznych rozmiarach oraz nieumyślnego sprowadzenia zdarzenia powszechnie niebezpiecznego w postaci pożaru i gwałtownego rozprzestrzeniania się substancji trujących, tj. czynu z art. 163 § 2 k.k. i art. 182 § 1 k.k. i art. 183 § 1 k.k. oraz innych.

Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów oraz odmówili składania wyjaśnień.

Wobec obojga podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 10.000,00 złotych oraz zakazu prowadzenia na swój rachunek lub na rzecz i w imieniu innych osób działalności gospodarczej związanej ze zbieraniem, transportem, magazynowaniem, składowaniem i przetwarzaniem odpadów lub surowców wtórnych oraz pośredniczenia w obrocie odpadami i surowcami wtórnymi .

Śledztwo jest w toku.

Lidia Tkaczyszyn - rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy