PO II Ds 21.2019

Akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalną produkcją papierosów w celu wprowadzenia ich do obrotu

W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów prasowych  zamieszczonych na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Legnicy o tymczasowym aresztowaniu w śledztwie dotyczącym nielegalnej produkcji papierosów 11-tu członków zorganizowanej grupy przestępczej, uzupełniamy te komunikaty o informację o zamknięciu śledztwa i skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko wymienionym sprawcom. Wśród oskarżonych jest pięciu Polaków, pięciu obywateli Paragwaju i jeden obywatel Brazylii.

Przestępczy proceder nielegalnej produkcji papierosów zlokalizowany był na terenie Dolnego Śląska w trzech miejscach: pod Głogowem, w Lubinie oraz w Polkowicach.

Został on wykryty przez funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Śledztwo w tej sprawie Straż Graniczna prowadziła pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Legnicy w Legnicy II Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej.

Jak wynika z ustaleń postępowania, nielegalną produkcją papierosów zajmowali się oskarżeni członkowie zorganizowanej grupy przestępczej. Produkowali oni papierosy oraz krajankę tytoniową w celu wprowadzenia ich do obrotu.

W miejscowości pod Głogowem znajdowała się hala produkcyjna, w Lubinie hala przeładunkowa, służąca też do magazynowania papierosów, a w Polkowicach parkowane były pojazdy wykorzystywane w przestępczej działalności.

Grupa przestępcza działała w okresie od grudnia 2018 roku, najpierw organizując tę nielegalną produkcję, a następnie od sierpnia 2019 roku oskarżeni rozpoczęli produkcję wyrobów tytoniowych w postaci papierosów i krajanki tytoniowej.

Podczas przeszukania wymienionych miejsc dokonanego w dniu 3 września 2019 roku Straż Graniczna wspólnie z innymi służbami ujawniła i zabezpieczyła linię produkcyjną do produkcji papierosów oraz materiały służące do tej produkcji.

Funkcjonariusze ujawnili też i zabezpieczyli około 8.000.000 sztuk wyprodukowanych papierosów w paczkach i kartonach oznaczonych podrobionym znakiem towarowym producenta papierosów, około 2.500 kg papierosów luzem oraz około 5.000 kg krajanki tytoniowej.

Jak wynika ze zgromadzonych dowodów, w okresie nielegalnej produkcji w hali pod Głogowem, tj. od sierpnia do 3 września 2019 roku, oskarżeni wyprodukowali około 70.000.000 sztuk papierosów.

Podczas przeszukań w wymienionych miejscach przestępczej działalności zatrzymano wielu spośród oskarżonych.

W dalszym toku śledztwa zatrzymano kolejne osoby, które zostały następnie objęte aktem oskarżenia.

Po zakończeniu śledztwa, w miesiącu lipcu 2020 roku, Prokuratura Okręgowa w Legnicy skierowała do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia, którym objętych jest 11 osób - członków zorganizowanej grupy przestępczej, których prokurator oskarżył o popełnienie dwóch przestępstw:

- udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw, w tym przestępstw skarbowych związanych z nielegalną produkcją i wprowadzaniem do obrotu gospodarczego wyrobów tytoniowych wielkiej wartości  w postaci papierosów i krajanki tytoniowej oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi jednej marki oraz bez ich uprzedniego oznaczenia znakami skarbowymi akcyzy, tj. o czyn z art. 258 § 1 k.k.

- wytwarzanie w celu wprowadzenia do obrotu wyrobów tytoniowych wielkiej wartości w postaci papierosów i krajanki tytoniowej z podrobionym znakiem towarowym poza składem podatkowym oraz wbrew przepisom Ustawy o podatku akcyzowym, w wyniku czego doszło do nieujawnienia organowi podatkowemu przedmiotu i podstawy opodatkowania produkowanych wyrobów tytoniowych podatkiem akcyzowym i uszczuplenia należności Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego o wielkiej wartości w kwocie około 60.000.000 złotych oraz działano na szkodę producenta podrobionej marki papierosów, tj. przestępstw skarbowych, z Ustawy Prawo własności przemysłowej oraz Ustawy o wyrobie alkoholu etylowego i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych.

Tego drugiego czynu oskarżeni dopuścili się działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu, w ramach grupy przestępczej.

W toku śledztwa prokurator dokonał zabezpieczenia od oskarżonych na poczet przyszłych kar i roszczeń o naprawienie szkody nieruchomości przez obciążenie hipoteką przymusową domu, lokali mieszkalnych i działek oraz mienia ruchomego w postaci pieniędzy i samochodów.

Wszyscy oskarżeni w niniejszej sprawie byli tymczasowo aresztowani. Sądy zamieniły im areszty na poręczenia majątkowe w kwotach po 50.000 złotych wobec pięciu oskarżonych i po 20.000 złotych wobec sześciu pozostałych oskarżonych oraz zakazy opuszczania terytorium Polski połączone z zatrzymaniem paszportu.

Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi oskarżonym kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, a za przestępstwa skarbowe i inne objęte niniejszym aktem oskarżenia grozi im kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 10 oraz wysokie kary grzywny.

Lidia Tkaczyszyn - rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy