PO II Ds 1.2018

Sprawcy wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie ponad 67 milionów złotych przy fikcyjnym obrocie olejem napędowym odpowiedzą przed Sądem

W dniu 23 lutego 2018 roku Prokurator Okręgowy w Legnicy skierował do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko trzem członkom zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2010 do 2012 w Legnicy, Warszawie, Gdańsku i innych miejscowościach dokonując fikcyjnego obrotu olejem napędowym spowodowała uszczuplenie w budżecie Skarbu Państwa  podatku VAT w łącznej kwocie ponad 67 milionów złotych.

W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że wiodącym uczestnikiem stworzonego mechanizmu oszustwa podatkowego związanego z wewnątrzwspólnotowym nabyciem oleju napędowego, polegającego na utworzeniu na terenie kraju fikcyjnego ogniwa obrotu tym paliwem, była  mająca siedzibę w Legnicy spółka K., której prezesem był jeden z oskarżonych Ryszard K. Spółka ta posiadając status zarejestrowanego odbiorcy wyrobów akcyzowych wprowadziła do obrotu 76.204.144 litrów oleju napędowego, pochodzącego z sąsiadujących z nami krajów Unii Europejskiej, do którego to nabycia dla celów rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług posłużyła się nierzetelnymi fakturami VAT wystawionymi przez inne polskie spółki symulujące prowadzenie działalności gospodarczej. Prezesami tych spółek byli między innymi dwaj inni oskarżeni Wojciech D. i Piotr K. Legnicka spółka K. posługując się nierzetelnymi fakturami VAT niezasadnie obniżyła w oparciu o fikcyjne transakcje potwierdzone podrobionymi dokumentami podatek należny o podatek naliczony, powodując tym samym uszczuplenie należności do budżetu z tytułu podatku VAT na łączną kwotę ponad 67 milionów złotych. Mechanizm oszustwa podatkowego polegał na uzyskaniu nienależnych korzyści przez grupę spółek przy wykorzystaniu wewnątrzwspólnotowego obrotu towarami i rzeczywistych dostaw oleju napędowego do Polski. Pomiędzy finalnym krajowym odbiorcą oleju napędowego, legnicką spółką K a zagranicznymi dostawcami, wprowadzono sztucznie podmioty krajowe, które rzekomo miały pośredniczyć w obrocie paliwem. Przy czym w sytuacji, gdyby wymienione spółki nabywały olej napędowy z zagranicy i odsprzedawały go spółce K., to powinny z tego tytułu płacić wysokie kwoty należnego podatku od towarów i usług, czego nie czyniły. W celu uniknięcia tego obowiązku spółki te deklarowały dodatkowo fikcyjne krajowe nabycia dające możliwość odliczenia  do zapłaty podatku VAT w wysokości odpowiadającej podatkowi należnemu. W efekcie pokrzywdzonym został Skarb Państwa, a ostateczny odbiorca, czyli legnicka spółka K, uzyskała paliwo tańsze o należną kwotę podatku VAT, co umożliwiło jej sprzedaż paliwa po „atrakcyjnej cenie”. Dostawy wewnątrzwspólnotowe oleju napędowego faktycznie miały miejsce, jednak dokonywane były pomiędzy innymi podmiotami, niż wynikało to z zabezpieczonych w siedzibie legnickiej spółki K. faktur VAT. Pozyskane w wyniku opisanych przestępstw środki pieniężne były wyprowadzane ze spółek poprzez różnego rodzaju wypłaty gotówkowe bądź przelewy na rzecz innych podmiotów.

Prokurator oskarżył: Ryszarda K. ,Wojciecha D. i Piotra K. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu osiągnięcie korzyści majątkowej  przez wyłudzanie nienależnego zwrotu podatku VAT, tj. o czyn z art. 258 § 1 k.k, posługiwanie się fakturami poświadczającymi nieprawdę w zakresie obrotu olejem napędowym w utworzonych w celach przestępczych spółkach i doprowadzenie w ten oszukańczy sposób do uszczuplenia podatku VAT znacznej wartości do budżetu Skarbu Państwa, a także pomocnictwo do tych czynów, tj. o czyn z art.286 § 1 k.k. w zw. z art.294 § 1 k.k. i art.271 § 1 i § 3 k.k. i inne oraz pranie brudnych pieniędzy pochodzących z korzyści uzyskanych z wyżej opisanych przestępstw, tj. o czyn z art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. i inne. Ponadto prokurator oskarżył Ryszarda K. o przestępstwa skarbowe oszustwa podatkowego, bezpodstawnego zwrotu podatku oraz nierzetelnego prowadzenia ksiąg podatkowych, tj .czyny z art.56 § 1 k.k.s, art. 62 § 2 k.k.s ,76 § 1 k.k.s.i inne.

Oskarżeni z popełnianych przestępstw uczynili sobie stałe źródło dochodu.

Za te czyny te grożą im kary pozbawienia wolności od roku do lat 15, wysokie grzywny oraz przepadek korzyści uzyskanych z przestępstw.

 

Lidia Tkaczyszyn - rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy